DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองศรีสะเกษ538519.48162106.17138128.701082018.5213096.92
2ยางชุมน้อย1317.69200.004125.00300.00400.00
3กันทรารมย์622032.2615213.3316637.5018950.0013323.08
4กันทรลักษ์397256.308522.3510798.411081211.119722.06
5ขุขันธ์10598.572800.002328.7029724.142500.00
6ไพรบึง372156.768562.509666.6711763.649333.33
7ปรางค์กู่372362.169222.226583.3310770.0012975.00
8ขุนหาญ1064138.6824729.1729724.14271555.56261246.15
9ราษีไศล1444531.25431841.86371437.84331133.333126.45
10อุทุมพรพิสัย1115852.25291862.07241458.33281346.43301343.33
11บึงบูรพ์600.00300.00000.00100.00200.00
12ห้วยทับทัน191052.633133.338225.0055100.003266.67
13โนนคูณ8225.00400.0011100.00000.003133.33
14ศรีรัตนะ703042.8624416.67171058.8213969.2316743.75
15น้ำเกลี้ยง35617.141119.099333.3310220.00500.00
16วังหิน26623.085240.009444.44600.00600.00
17ภูสิงห์481327.0814642.8615426.679111.1110220.00
18เมืองจันทร์7228.57200.003266.67200.00000.00
19รวมทั้งหมด1,76936320.524717816.5645510222.4242111828.034226515.40
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565