DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองสระแก้ว41528368.191278163.78926671.741028078.43945659.57
2คลองหาด433683.72121191.671212100.00151173.334250.00
3ตาพระยา3937.691000.009111.118112.501218.33
4วังน้ำเย็น883843.18291448.28181161.1122940.9119421.05
5วัฒนานคร402255.0013969.238562.506233.3313646.15
6อรัญประเทศ1967940.31423071.43603863.3349918.374524.44
7รวมทั้งหมด82146156.1523314562.2319913366.8320211255.451877137.97
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565