DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองปราจีนบุรี2953612.207179.86711318.316868.82851011.76
2กบินทร์บุรี2893612.469400.00601525.00641117.19711014.08
3นาดี441738.647114.2912541.6712758.3313430.77
4บ้านสร้าง16956.255360.00100.008450.0022100.00
5ประจันตคาม311135.489555.5611436.365120.006116.67
6ศรีมหาโพธิ5735.261616.251317.691218.331600.00
7ศรีมโหสถ9666.6722100.00200.00100.0044100.00
8รวมทั้งหมด74111815.92204199.311703822.351703017.651973115.74
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565