DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองระยอง795556.922243314.7318095.0019384.1519852.53
2บ้านฉาง695173.91191789.47151173.33181372.22171058.82
3แกลง2716222.88802632.50571221.05691420.29651015.38
4วังจันทร์19315.7910110.004125.0011100.00400.00
5บ้านค่าย854552.9418738.89211257.14231669.57231043.48
6ปลวกแดง7633.9520315.001700.002000.001900.00
7รวมทั้งหมด1,31521916.653718723.452944515.313245216.053263510.74
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565