DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองชลบุรี5207514.421292620.16152149.211011817.821381712.32
2บ้านบึง21216577.83534890.57463882.61554378.18583662.07
3หนองใหญ่38410.538225.008225.001000.001200.00
4บางละมุง552234.1714374.9013032.3116095.6311943.36
5พานทอง8378.4324416.672129.522200.001616.25
6พนัสนิคม22713057.27633961.90492755.10543870.37612642.62
7ศรีราชา62324639.491567145.511545535.711575836.941566239.74
8เกาะสีชัง200.00000.00100.00100.00000.00
9สัตหีบ905662.22221045.4512758.33292379.31271659.26
10บ่อทอง764964.47181161.11141178.5719842.11251976.00
11รวมทั้งหมด2,42375531.1661621835.3958715927.0960819732.4061218129.58
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565