DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองสิงห์บุรี1556743.23462145.6524625.00442045.45412048.78
2บางระจัน8112.50400.00100.00200.0011100.00
3ค่ายบางระจัน13323.086233.333133.33300.00100.00
4พรหมบุรี700.00100.00100.00200.00300.00
5ท่าช้าง55100.0011100.0022100.00000.0022100.00
6อินทร์บุรี944446.81221045.45201050.0024937.50281553.57
7รวมทั้งหมด28212042.55803442.50511937.25752938.67763850.00
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565