DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองอ่างทอง1856233.51582237.93401332.50521834.6235925.71
2ไชโย14642.867342.86200.005360.00000.00
3ป่าโมก281242.8610220.003266.678562.507342.86
4โพธิ์ทอง333193.9499100.005480.008787.501111100.00
5แสวงหา282071.43131184.6266100.006116.673266.67
6วิเศษชัยชาญ7311.371915.261100.001900.002400.00
7สามโก้9111.11100.00200.00300.003133.33
8รวมทั้งหมด37013335.951174841.03692536.231013433.66832631.33
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565