DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1พระนครศรีอยุธยา538539.852012110.451411510.641231411.387334.11
2ท่าเรือ2514.00900.007114.29500.00400.00
3นครหลวง141071.433133.333266.674375.0044100.00
4บางไทร16637.50300.00500.0044100.004250.00
5บางบาล33100.0011100.0011100.0011100.00000.00
6บางปะอิน1065148.11311445.16261038.46281553.57211257.14
7บางปะหัน6233.3322100.00000.00300.00100.00
8ผักไห่12541.675120.002150.003133.3322100.00
9ภาชี24312.509222.22200.005120.00800.00
10ลาดบัวหลวง10660.00000.004375.00200.004375.00
11วังน้อย511019.611119.091300.0015213.3312758.33
12เสนา1862915.59541120.3747714.8954814.813139.68
13อุทัย8112.50300.0011100.00100.00300.00
14มหาราช7114.294125.00100.00200.00000.00
15บ้านแพรก11100.0011100.00000.00000.00000.00
16รวมทั้งหมด1,00718218.073375616.622534116.212504919.601673621.56
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565