DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองสมุทรปราการ87639945.5525416765.7521410850.472036230.542056230.24
2บางบ่อ1027674.51332678.79251560.00211780.95231878.26
3บางพลี20283.9642511.902328.706411.567300.00
4พระประแดง141117.8035411.433113.2336411.113925.13
5พระสมุทรเจดีย์681420.592100.0012216.6715640.0020630.00
6บางเสาธง100.00000.00000.00100.00000.00
7รวมทั้งหมด1,39050836.5538520252.4730512841.973409026.473608824.44
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565