DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองเพชรบุรี345318.99941212.777956.338389.648966.74
2เขาย้อย16318.75500.003266.67400.004125.00
3หนองหญ้าปล้อง24625.001100.004250.003133.336350.00
4ชะอำ1158674.78292482.76252080.00231982.61382360.53
5ท่ายาง9777.222015.002900.002015.0028517.86
6บ้านลาด401947.5011327.278562.508450.0013753.85
7บ้านแหลม251768.0010660.002150.007571.436583.33
8แก่งกระจาน311548.3912433.339666.675360.005240.00
9รวมทั้งหมด69318426.551925026.041594125.791534126.801895227.51
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565