DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองสุพรรณบุรี22811048.25663248.48522853.85522446.15582644.83
2เดิมบางนางบวช511019.6111545.451218.3314321.431417.14
3ด่านช้าง15110770.86473982.983636100.00353188.573313.03
4บางปลาม้า584272.41171270.59171164.71161593.758450.00
5ศรีประจันต์704970.00221881.8211654.55251768.0012866.67
6ดอนเจดีย์562850.00151280.0013538.4615426.6713753.85
7สองพี่น้อง2778631.05902628.89521936.54662334.85691826.09
8สามชุก513874.51201890.0012758.3312975.007457.14
9อู่ทอง21415371.50564173.21502958.00524382.69564071.43
10หนองหญ้าไซ251040.0010660.006116.67200.007342.86
11รวมทั้งหมด1,18163353.6035420959.0426114354.7928916958.4827711240.43
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565