DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองกาญจนบุรี45125756.981317254.961006262.001166656.901045754.81
2ไทรโยค633149.2115746.6713861.54171058.8218633.33
3บ่อพลอย612540.9816425.0012325.0015426.67181477.78
4ศรีสวัสดิ์2229.098112.50400.004125.00600.00
5ท่ามะกา231104.337311.3749714.296023.334900.00
6ท่าม่วง2485622.58752837.33572136.845611.7960610.00
7ทองผาภูมิ893539.3317423.5327829.63241458.3321942.86
8สังขละบุรี16637.505360.003133.335120.003133.33
9พนมทวน351131.4310550.0011327.27700.007342.86
10เลาขวัญ662943.94171058.8213538.46221254.5514214.29
11ด่านมะขามเตี้ย3525.71500.005120.001000.001516.67
12หนองปรือ482552.08141071.4312866.6713538.469222.22
13รวมทั้งหมด1,36548935.8238614537.5630612741.5034911633.2432410131.17
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565