DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองเพชรบุรี418378.8510187.9210587.621111614.4110154.95
2เขาย้อย2500.00600.00700.00600.00600.00
3หนองหญ้าปล้อง3313.037114.29800.001300.00500.00
4ชะอำ1288868.75342985.29261973.08351954.29332163.64
5ท่ายาง9777.222713.701417.1425312.003126.45
6บ้านลาด372670.27121191.676350.0011981.828337.50
7บ้านแหลม20210.007114.29300.005120.00500.00
8แก่งกระจาน45715.561300.0019210.534250.009333.33
9รวมทั้งหมด80316820.922075124.641883317.552105023.811983417.17
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565