DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองสุพรรณบุรี481336.8612397.3210198.9112364.8813496.72
2เดิมบางนางบวช902628.8924729.1721733.3322522.7323730.43
3ด่านช้าง21710.466400.004312.335600.005400.00
4บางปลาม้า652335.3814535.7115533.3314428.5722940.91
5ศรีประจันต์9299.782700.001800.001915.2628828.57
6ดอนเจดีย์711014.082314.351200.001616.2520840.00
7สองพี่น้อง38082.1111100.008711.159111.109166.59
8สามชุก774153.25261246.15161062.50171058.8218950.00
9อู่ทอง22283.605600.005135.885259.626300.00
10หนองหญ้าไซ3500.001500.001000.00300.00700.00
11รวมทั้งหมด1,7301599.19483347.04374369.63413337.994605612.17
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565