DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองกาญจนบุรี55623141.551546240.261194941.181355540.741486543.92
2ไทรโยค1141210.533600.002015.0029413.7929724.14
3บ่อพลอย12110.833600.002900.002414.173200.00
4ศรีสวัสดิ์3113.231100.001000.004125.00600.00
5ท่ามะกา24120.837100.005700.004912.046411.56
6ท่าม่วง2603413.088033.755511.82651827.69601220.00
7ทองผาภูมิ1786234.8347919.1535720.00491326.53473370.21
8สังขละบุรี7600.002500.001200.001600.002300.00
9พนมทวน5447.411100.001317.691218.3318211.11
10เลาขวัญ8633.492328.701715.882600.002000.00
11ด่านมะขามเตี้ย4124.881317.69600.00900.001317.69
12หนองปรือ54712.9617211.768112.5010220.0019210.53
13รวมทั้งหมด1,81235919.815247915.083816116.014289622.4347912325.68
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565