DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองชุมพร551193.4515885.0613521.4811886.7814010.71
2ท่าแซะ25416.006233.338112.50200.009111.11
3ปะทิว6269.6818211.1110110.0015213.331915.26
4หลังสวน2104923.33671623.8843920.93451022.22551425.45
5ละแม2700.00500.001000.00400.00800.00
6พะโต๊ะ11218.18300.003133.333133.33200.00
7สวี5511.821400.001715.881100.001300.00
8ทุ่งตะโก300.00000.00100.00100.00100.00
9รวมทั้งหมด944818.582712810.33227156.611992110.55247176.88
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565