DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองสุราษฎร์ธานี863819.39220146.36205209.76210167.622283113.60
2กาญจนดิษฐ์132129.093013.3330413.333126.4541512.20
3ดอนสัก29620.69900.00600.007342.867342.86
4เกาะสมุย2113516.5955814.55501326.00561221.435024.00
5เกาะพะงัน19842.115120.005240.004375.005240.00
6ไชยา52611.5413430.771218.331300.001417.14
7ท่าชนะ171270.5966100.004125.0033100.004250.00
8คีรีรัฐนิคม31516.13600.00900.009111.117457.14
9บ้านตาขุน17529.41600.004250.004250.003133.33
10พนม39410.269222.2210110.001500.005120.00
11ท่าฉาง32928.139444.4412433.336116.67500.00
12บ้านนาสาร682333.8223730.4310330.0017741.1818633.33
13บ้านนาเดิม1417.14100.002150.00500.00600.00
14เคียนซา461430.439333.3310440.001119.0916637.50
15เวียงสระ6922.902100.002400.009111.111516.67
16พระแสง5635.361516.671200.0014214.291500.00
17พุนพิน481327.0817317.6512433.3310440.009222.22
18ชัยบุรี401332.509333.3310880.006116.671516.67
19วิภาวดี21523.815360.00800.003266.67500.00
20รวมทั้งหมด1,80425714.254686012.824356815.634336114.094686814.53
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565