DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล รวม(คนต่อปี) ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส)
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1ริม69.00 23.00 33.3332.00 1.00 3.1324.00 14.00 58.3324.00 8.00 33.3319.00 0.00 0.00
2ป่าคา103.00 50.00 48.5442.00 22.00 52.3837.00 21.00 56.7637.00 23.00 62.1650.00 12.00 24.00
3ผาตอ339.00 168.00 49.56128.00 69.00 53.91123.00 52.00 42.28120.00 58.00 48.33112.00 34.00 30.36
4ยม119.00 32.00 26.8948.00 11.00 22.9236.00 7.00 19.4438.00 1.00 2.6380.00 16.00 20.00
5ตาลชุม129.00 8.00 6.2052.00 0.00 0.0049.00 0.00 0.0032.00 2.00 6.2565.00 6.00 9.23
6ศรีภูมิ220.00 71.00 32.2794.00 32.00 34.0486.00 24.00 27.9192.00 10.00 10.87120.00 24.00 20.00
7จอมพระ114.00 92.00 80.7038.00 17.00 44.7437.00 26.00 70.2741.00 38.00 92.6845.00 38.00 84.44
8แสนทอง50.00 0.00 0.0019.00 0.00 0.0025.00 0.00 0.0016.00 0.00 0.0023.00 0.00 0.00
9ท่าวังผา782.00 178.00 22.76138.00 60.00 43.48115.00 52.00 45.22118.00 53.00 44.92654.00 63.00 9.63
10ผาทอง56.00 0.00 0.0025.00 0.00 0.0018.00 0.00 0.0018.00 0.00 0.0043.00 0.00 0.00
11รวมทั้งหมด1,981.00 622.00 31.40616.00 212.00 34.42550.00 196.00 35.64536.00 193.00 36.011,211.00 193.00 15.94
หมายเหตุ ::

B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน
A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก

นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI
รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้
- EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606
- Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799
- FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487
- KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267
- PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267
- FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109
- Ferrokid ->100488000008634230481506
- Ferdex -> 100488000001280130881602
- Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565