DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล รวม(คนต่อปี) ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส)
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1ริม77.00 20.00 25.9723.00 3.00 13.0422.00 0.00 0.0035.00 17.00 48.5728.00 0.00 0.00
2ป่าคา102.00 61.00 59.8045.00 22.00 48.8930.00 17.00 56.6744.00 24.00 54.5530.00 21.00 70.00
3ผาตอ321.00 178.00 55.45123.00 60.00 48.78118.00 65.00 55.0877.00 37.00 48.05134.00 69.00 51.49
4ยม117.00 16.00 13.6858.00 0.00 0.0046.00 0.00 0.0046.00 0.00 0.0058.00 16.00 27.59
5ตาลชุม145.00 14.00 9.6648.00 0.00 0.0053.00 0.00 0.0056.00 0.00 0.0062.00 14.00 22.58
6ศรีภูมิ239.00 77.00 32.2290.00 19.00 21.1183.00 22.00 26.51104.00 25.00 24.0497.00 29.00 29.90
7จอมพระ86.00 16.00 18.6035.00 0.00 0.0034.00 0.00 0.0022.00 7.00 31.8241.00 9.00 21.95
8แสนทอง61.00 0.00 0.0026.00 0.00 0.0028.00 0.00 0.0014.00 0.00 0.0035.00 0.00 0.00
9ท่าวังผา863.00 202.00 23.41143.00 89.00 62.24125.00 53.00 42.40105.00 37.00 35.24701.00 51.00 7.28
10ผาทอง44.00 10.00 22.7316.00 9.00 56.2517.00 1.00 5.885.00 0.00 0.0026.00 0.00 0.00
11รวมทั้งหมด2,055.00 594.00 28.91607.00 202.00 33.28556.00 158.00 28.42508.00 147.00 28.941,212.00 209.00 17.24
หมายเหตุ ::

B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน
A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก

นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI
รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้
- EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606
- Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799
- FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487
- KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267
- PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267
- FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109
- Ferrokid ->100488000008634230481506
- Ferdex -> 100488000001280130881602
- Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565