DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# จังหวัด รวม(คนต่อปี) ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส)
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1ราชบุรี24,608.00 5,443.00 22.129,076.00 1,515.00 16.699,034.00 1,747.00 19.349,035.00 1,751.00 19.388,089.00 1,753.00 21.67
2กาญจนบุรี26,958.00 4,654.00 17.269,481.00 1,428.00 15.069,359.00 1,330.00 14.219,850.00 1,407.00 14.289,236.00 1,682.00 18.21
3สุพรรณบุรี23,667.00 9,956.00 42.078,499.00 3,054.00 35.938,172.00 3,109.00 38.048,754.00 3,458.00 39.507,999.00 3,149.00 39.37
4นครปฐม24,634.00 4,088.00 16.598,757.00 1,329.00 15.188,469.00 1,128.00 13.328,963.00 1,076.00 12.008,609.00 1,504.00 17.47
5สมุทรสาคร17,575.00 4,910.00 27.946,090.00 1,225.00 20.116,123.00 881.00 14.396,446.00 1,345.00 20.876,331.00 2,245.00 35.46
6สมุทรสงคราม4,676.00 103.00 2.201,560.00 14.00 0.901,651.00 19.00 1.151,693.00 23.00 1.361,585.00 53.00 3.34
7เพชรบุรี15,026.00 2,848.00 18.955,253.00 679.00 12.935,212.00 668.00 12.825,555.00 908.00 16.355,416.00 1,145.00 21.14
8ประจวบคีรีขันธ์18,849.00 4,924.00 26.126,263.00 1,121.00 17.906,473.00 1,158.00 17.897,208.00 1,805.00 25.046,761.00 1,848.00 27.33
9รวมทั้งหมด155,993.00 36,926.00 23.6754,979.00 10,365.00 18.8554,493.00 10,040.00 18.4257,504.00 11,773.00 20.4754,026.00 13,379.00 24.76
หมายเหตุ ::

B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน
A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก

นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI
รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้
- EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606
- Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799
- FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487
- KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267
- PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267
- FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109
- Ferrokid ->100488000008634230481506
- Ferdex -> 100488000001280130881602
- Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 10 กุมภาพันธ์ 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565