DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# อำเภอ รวม(คนต่อปี) ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส)
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1เมืองเชียงใหม่2,448.00 669.00 27.331,257.00 329.00 26.17781.00 192.00 24.58477.00 87.00 18.24495.00 104.00 21.01
2จอมทอง1,804.00 153.00 8.48557.00 38.00 6.82548.00 49.00 8.94606.00 38.00 6.27628.00 39.00 6.21
3แม่แจ่ม2,543.00 340.00 13.37860.00 89.00 10.35912.00 118.00 12.94860.00 98.00 11.40840.00 124.00 14.76
4เชียงดาว2,447.00 1,847.00 75.48823.00 508.00 61.73897.00 659.00 73.47893.00 715.00 80.07819.00 548.00 66.91
5ดอยสะเก็ด1,392.00 927.00 66.59467.00 302.00 64.67442.00 315.00 71.27589.00 306.00 51.95542.00 231.00 42.62
6แม่แตง1,695.00 1,021.00 60.24601.00 324.00 53.91554.00 314.00 56.68576.00 348.00 60.42516.00 250.00 48.45
7แม่ริม3,535.00 1,100.00 31.121,461.00 254.00 17.391,326.00 237.00 17.871,358.00 532.00 39.181,355.00 495.00 36.53
8สะเมิง898.00 434.00 48.33330.00 127.00 38.48313.00 131.00 41.85318.00 140.00 44.03284.00 99.00 34.86
9ฝาง2,856.00 2,013.00 70.48873.00 741.00 84.88860.00 679.00 78.951,137.00 677.00 59.541,003.00 684.00 68.20
10แม่อาย2,397.00 1,477.00 61.62764.00 542.00 70.94686.00 460.00 67.06754.00 497.00 65.921,213.00 460.00 37.92
11พร้าว1,321.00 641.00 48.52413.00 284.00 68.77347.00 194.00 55.91389.00 189.00 48.59619.00 152.00 24.56
12สันป่าตอง1,607.00 835.00 51.96489.00 247.00 50.51547.00 297.00 54.30562.00 271.00 48.22606.00 306.00 50.50
13สันกำแพง1,231.00 887.00 72.06438.00 295.00 67.35403.00 289.00 71.71439.00 282.00 64.24420.00 272.00 64.76
14สันทราย2,278.00 936.00 41.09813.00 270.00 33.21813.00 319.00 39.24776.00 269.00 34.66680.00 277.00 40.74
15หางดง1,591.00 694.00 43.62530.00 233.00 43.96483.00 247.00 51.14693.00 240.00 34.63491.00 201.00 40.94
16ฮอด1,415.00 621.00 43.89613.00 295.00 48.12628.00 326.00 51.91407.00 108.00 26.54319.00 61.00 19.12
17ดอยเต่า1,022.00 433.00 42.37310.00 155.00 50.00284.00 153.00 53.87291.00 160.00 54.98536.00 115.00 21.46
18อมก๋อย3,512.00 1,199.00 34.141,343.00 355.00 26.431,287.00 401.00 31.161,260.00 428.00 33.971,237.00 501.00 40.50
19สารภี1,079.00 330.00 30.58383.00 185.00 48.30341.00 78.00 22.87344.00 54.00 15.70358.00 56.00 15.64
20เวียงแหง528.00 224.00 42.42191.00 80.00 41.88168.00 62.00 36.90173.00 87.00 50.29196.00 86.00 43.88
21ไชยปราการ1,080.00 235.00 21.76379.00 57.00 15.04368.00 80.00 21.74413.00 88.00 21.31370.00 44.00 11.89
22แม่วาง863.00 241.00 27.93282.00 14.00 4.96285.00 14.00 4.91271.00 108.00 39.85355.00 138.00 38.87
23แม่ออน487.00 265.00 54.41147.00 79.00 53.74183.00 85.00 46.45174.00 98.00 56.32147.00 99.00 67.35
24ดอยหล่อ494.00 409.00 82.79192.00 161.00 83.85175.00 145.00 82.86184.00 147.00 79.89170.00 140.00 82.35
25กัลยาณิวัฒนา731.00 131.00 17.92259.00 45.00 17.37283.00 50.00 17.67258.00 37.00 14.34228.00 41.00 17.98
26รวมทั้งหมด41,254.00 18,062.00 43.7814,775.00 6,009.00 40.6713,914.00 5,894.00 42.3614,202.00 6,004.00 42.2814,427.00 5,523.00 38.28
หมายเหตุ ::

B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน
A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก

นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI
รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้
- EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606
- Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799
- FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487
- KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267
- PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267
- FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109
- Ferrokid ->100488000008634230481506
- Ferdex -> 100488000001280130881602
- Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 23 ตุลาคม 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565