DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก ระดับเขตสุขภาพ

ข้อมูลของปี

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  เขตสุขภาพ รวมทั้งปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เขต 150,83333,41865.7424,63215,13061.4223,65514,57061.5922,91814,70264.1511,8327,04159.51
 เขต 231,20422,05470.6815,0279,83965.4814,2569,67867.8913,7669,70370.497,0284,78668.1
 เขต 323,29017,79476.4011,2638,13272.211,0387,9477210,1117,88477.976,2544,53672.53
 เขต 436,74525,23868.6817,68510,78560.9817,34610,87962.7217,27911,48666.479,3045,83862.75
 เขต 545,81535,16676.7623,10316,31270.6120,79715,37073.921,57916,13174.759,3686,54069.81
 เขต 658,53442,12671.9727,24118,21966.8825,68817,65368.7225,33918,01771.111,8917,60563.96
 เขต 743,27633,66077.7820,65115,45774.8519,69914,83175.2919,07614,66876.897,7435,92376.49
 เขต 863,63939,36461.8631,15318,18258.3628,56817,65461.828,07117,43262.114,6729,67465.94
 เขต 949,95139,50979.1024,58818,19974.0222,27117,35077.921,77317,38379.8411,9089,51379.89
 เขต 1038,49128,50174.0518,79413,53372.0117,60112,63071.7617,31712,84874.199,4306,73571.42
 เขต 1154,45934,03962.5025,79515,76061.124,78715,24261.4923,46214,86763.3712,4958,15065.23
 เขต 1295,56861,98964.8648,08529,16960.6646,75928,90761.8243,73926,94761.6120,90513,12962.8
 สสม.2363012.712363012.71000000000
 รวมทั้งหมด592,041412,88869.74288,253188,74765.48272,465182,71167.06264,430182,06868.85132,83089,47067.36

:: หมายเหตุ ::
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
วันที่ประมวลผล :: 21 สิงหาคม 2561