DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก ระดับเขตสุขภาพ

ข้อมูลของปี

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  เขตสุขภาพ รวมทั้งปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เขต 143,06327,37063.5624,35914,75360.5623,16514,08760.8117,38010,59660.97000
 เขต 226,78218,96070.7914,7899,94067.2114,0109,47367.6210,7627,43869.11000
 เขต 320,32215,02173.9111,2118,01271.4710,9927,77470.728,4706,43776000
 เขต 430,42519,78165.0217,46310,47960.0116,09810,04962.4212,3138,13066.03000
 เขต 537,55128,40875.6522,28815,83371.0419,82514,73874.3415,30111,05672.26300
 เขต 648,63833,88369.6626,83317,94866.8925,23917,33868.718,32411,86364.74000
 เขต 736,32427,03274.4219,98014,30071.5719,01413,88473.0213,99510,31873.73000
 เขต 853,81232,55660.5030,52217,35956.8727,35616,63360.821,91313,80563000
 เขต 941,77432,69978.2823,45217,40874.2321,41216,74278.1917,43213,89079.68000
 เขต 1031,68722,62071.3918,06512,59869.7416,68211,62769.712,7349,21472.36000
 เขต 1146,50728,76561.8525,49215,43460.5424,37814,94061.2819,03312,18864.04000
 เขต 1278,99352,99167.0845,89429,72964.7839,16324,76463.2328,91718,08662.54000
 รวมทั้งหมด495,878340,08668.58280,348183,79365.56257,334172,04966.86196,574133,02167.67300

:: หมายเหตุ ::
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
วันที่ประมวลผล :: 23 มิถุนายน 2561