DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ ตค. ถึง มีค. เมย. ถึง กย. ร้อยละของทั้งหมด
(B) (A) % (B) (A) %
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองอุดรธานี15,2865,54736.2920,4498,19240.0638.45
 กุดจับ5,4793,53764.564,2321,39933.0650.83
 หนองวัวซอ2,676240.903,09192129.8016.39
 กุมภวาปี6,3542,46538.7911,0884,26538.4738.59
 โนนสะอาด4,10830.075,608120.210.15
 หนองหาน10,8916,50259.7012,8267,57659.0759.36
 ทุ่งฝน3,5171383.923,70068718.5711.43
 ไชยวาน1,36340.291,9621578.004.84
 ศรีธาตุ4,1552,46159.234,7021,35328.7743.06
 วังสามหมอ3,17363119.895,1061,29525.3623.26
 บ้านดุง9,1663,67540.0915,7057,12345.3543.42
 บ้านผือ9,9053,94039.789,6794,20243.4141.57
 น้ำโสม4,3271,28729.745,7613,13454.4043.82
 เพ็ญ11,4007,03861.7410,0533,68736.6849.99
 สร้างคอม1,64766240.192,62900.0015.48
 หนองแสง2,35849320.912,16945120.7920.85
 นายูง4,0472,66065.732,59473428.3051.11
 พิบูลย์รักษ์2,61200.002,24300.000.00
 กู่แก้ว1,87100.001,81020711.445.62
 ประจักษ์ศิลปาคม1,27461848.511,9661,63583.1669.54
 รวมทั้งหมด105,60941,68539.47127,37347,03036.9238.08
หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ 6-12 ปีทั้งหมด ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงในแฟ้ม Nutrition
A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ 6-12 ปีที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงในแฟ้ม Nutrition ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม NUTRITION
รหัสยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้
นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม NUTRITION
รหัสยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้
- EUROFER -> 202030120137819920381422
- FEMARATE -> 100488000004203120381169
- FERROTABS ,BEFERMED ->100489000004320121881267 ,100489000004320121881267
- F-TAB -> 100488000004203121781674, 100488000004203120381442
- FERROUS FUMARATE -> 100488000004203120381013,100488000004203121781144
- FERMIRON -> 100488000004203120381053
- I - RON -> 100488000004203120381144
- FERRA -> 100488000004203120381271
- FERMATE -> 100488000004203120381341
- FEROUS FAMARATE TABLET -> 100488000004203120381626, 100488000004203121881626
- I-RON-F -> 100488000004203121781144
- FER - TAB ->100488000004203121881442
- FERMASIAN S/C ->100488000004203121881553
- FERROUS SULFATE -> 100489000004192121881506, 100489000004320120381122, 100489000004320120381506, 100489000004203120381555
- FERROUS SULFATE FILM COATED -> 100489000004203120381084
- FERROUS SULPHATE -> 100489000004203120381144, 100489000004203120381619, 100489000004203120381477, 100489000004203120381544, 100489000004203120381546

วันที่ประมวลผล: 20 ตุลาคม 2562