DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ ตค. ถึง มีค. เมย. ถึง กย. ร้อยละของทั้งหมด
(B) (A) % (B) (A) %
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองเชียงราย9,84800.0010,4181,24011.906.12
 เวียงชัย3,13900.003,6201794.942.65
 เชียงของ5,41700.004,4462395.382.42
 เทิง5,50910.026,5251682.571.40
 พาน6,60400.0010,2821,03010.026.10
 ป่าแดด3,31810.033,12010.030.03
 แม่จัน9,503790.8311,1661,76215.788.91
 เชียงแสน5,29700.004,1971,43634.2115.13
 แม่สาย5,42000.003,45710.030.01
 แม่สรวย4,15400.004,94110.020.01
 เวียงป่าเป้า7,6432313.028,1891,13213.828.61
 พญาเม็งราย4,64620.045,6313065.433.00
 เวียงแก่น4,69700.005,16465612.706.65
 ขุนตาล2,81900.002,90620.070.03
 แม่ฟ้าหลวง5,95020.032,58940.150.07
 แม่ลาว2,14300.002,41210.040.02
 เวียงเชียงรุ้ง3,58620.063,61978321.6410.90
 ดอยหลวง2,05400.002,44910.040.02
 รวมทั้งหมด91,7473180.3595,1318,9429.404.96
หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ 6-12 ปีทั้งหมด ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงในแฟ้ม Nutrition
A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ 6-12 ปีที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงในแฟ้ม Nutrition ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม NUTRITION
รหัสยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้
นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม NUTRITION
รหัสยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้
- EUROFER -> 202030120137819920381422
- FEMARATE -> 100488000004203120381169
- FERROTABS ,BEFERMED ->100489000004320121881267 ,100489000004320121881267
- F-TAB -> 100488000004203121781674, 100488000004203120381442
- FERROUS FUMARATE -> 100488000004203120381013,100488000004203121781144
- FERMIRON -> 100488000004203120381053
- I - RON -> 100488000004203120381144
- FERRA -> 100488000004203120381271
- FERMATE -> 100488000004203120381341
- FEROUS FAMARATE TABLET -> 100488000004203120381626, 100488000004203121881626
- I-RON-F -> 100488000004203121781144
- FER - TAB ->100488000004203121881442
- FERMASIAN S/C ->100488000004203121881553
- FERROUS SULFATE -> 100489000004192121881506, 100489000004320120381122, 100489000004320120381506, 100489000004203120381555
- FERROUS SULFATE FILM COATED -> 100489000004203120381084
- FERROUS SULPHATE -> 100489000004203120381144, 100489000004203120381619, 100489000004203120381477, 100489000004203120381544, 100489000004203120381546

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561