DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ ตค. ถึง มีค. เมย. ถึง กย. ร้อยละของทั้งหมด
(B) (A) % (B) (A) %
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองลำพูน10,08900.0011,5391,0889.435.03
 แม่ทา2,10400.001,63600.000.00
 บ้านโฮ่ง2,74330.113,42210.030.06
 ลี้2,68400.003,43000.000.00
 ทุ่งหัวช้าง1,78000.001,29810.080.03
 ป่าซาง4,40400.003,5591143.201.43
 บ้านธิ98770.711,17130.260.46
 เวียงหนองล่อง75100.001,18200.000.00
 รวมทั้งหมด25,542100.0427,2371,2074.432.31
หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ 6-12 ปีทั้งหมด ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงในแฟ้ม Nutrition
A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ 6-12 ปีที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงในแฟ้ม Nutrition ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม NUTRITION
รหัสยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้
นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม NUTRITION
รหัสยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้
- EUROFER -> 202030120137819920381422
- FEMARATE -> 100488000004203120381169
- FERROTABS ,BEFERMED ->100489000004320121881267 ,100489000004320121881267
- F-TAB -> 100488000004203121781674, 100488000004203120381442
- FERROUS FUMARATE -> 100488000004203120381013,100488000004203121781144
- FERMIRON -> 100488000004203120381053
- I - RON -> 100488000004203120381144
- FERRA -> 100488000004203120381271
- FERMATE -> 100488000004203120381341
- FEROUS FAMARATE TABLET -> 100488000004203120381626, 100488000004203121881626
- I-RON-F -> 100488000004203121781144
- FER - TAB ->100488000004203121881442
- FERMASIAN S/C ->100488000004203121881553
- FERROUS SULFATE -> 100489000004192121881506, 100489000004320120381122, 100489000004320120381506, 100489000004203120381555
- FERROUS SULFATE FILM COATED -> 100489000004203120381084
- FERROUS SULPHATE -> 100489000004203120381144, 100489000004203120381619, 100489000004203120381477, 100489000004203120381544, 100489000004203120381546

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561