DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ ตค. ถึง มีค. เมย. ถึง กย. ร้อยละของทั้งหมด
(B) (A) % (B) (A) %
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองเลย10,284130.1315,369190.120.12
 นาด้วง2,66700.003,048842.761.47
 เชียงคาน4,44930.075,74740.070.07
 ปากชม4,25620.054,2121884.462.24
 ด่านซ้าย3,89400.006,0255108.465.14
 นาแห้ว1,00000.001,343936.923.97
 ภูเรือ1,54700.002,37500.000.00
 ท่าลี่2,23020.093,03620.070.08
 วังสะพุง13,78010.0110,8213212.971.31
 ภูกระดึง1,91900.002,72200.000.00
 ภูหลวง2,32100.002,64210.040.02
 ผาขาว2,18100.004,67530.060.04
 เอราวัณ1,66800.002,04900.000.00
 หนองหิน70100.002,17200.000.00
 รวมทั้งหมด52,897210.0466,2361,2251.851.05
หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ 6-12 ปีทั้งหมด ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงในแฟ้ม Nutrition
A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ 6-12 ปีที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงในแฟ้ม Nutrition ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม NUTRITION
รหัสยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้
นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม NUTRITION
รหัสยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้
- EUROFER -> 202030120137819920381422
- FEMARATE -> 100488000004203120381169
- FERROTABS ,BEFERMED ->100489000004320121881267 ,100489000004320121881267
- F-TAB -> 100488000004203121781674, 100488000004203120381442
- FERROUS FUMARATE -> 100488000004203120381013,100488000004203121781144
- FERMIRON -> 100488000004203120381053
- I - RON -> 100488000004203120381144
- FERRA -> 100488000004203120381271
- FERMATE -> 100488000004203120381341
- FEROUS FAMARATE TABLET -> 100488000004203120381626, 100488000004203121881626
- I-RON-F -> 100488000004203121781144
- FER - TAB ->100488000004203121881442
- FERMASIAN S/C ->100488000004203121881553
- FERROUS SULFATE -> 100489000004192121881506, 100489000004320120381122, 100489000004320120381506, 100489000004203120381555
- FERROUS SULFATE FILM COATED -> 100489000004203120381084
- FERROUS SULPHATE -> 100489000004203120381144, 100489000004203120381619, 100489000004203120381477, 100489000004203120381544, 100489000004203120381546

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561