DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ ตค. ถึง มีค. เมย. ถึง กย. ร้อยละของทั้งหมด
(B) (A) % (B) (A) %
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองอุดรธานี15,88110.0123,01760.030.02
 กุดจับ4,69610.023,62740.110.06
 หนองวัวซอ1,72000.003,35720.060.04
 กุมภวาปี8,8681932.185,6174598.174.50
 โนนสะอาด4,70540.095,45040.070.08
 หนองหาน5,30600.008,119160.200.12
 ทุ่งฝน2,73000.003,55400.000.00
 ไชยวาน1,04110.102,06760.290.23
 ศรีธาตุ1,60900.003,56320.060.04
 วังสามหมอ1,58200.004,4982435.404.00
 บ้านดุง13,84200.0011,8442,59721.9310.11
 บ้านผือ10,9204704.3012,2334,36335.6720.87
 น้ำโสม3,51000.005,475490.890.55
 เพ็ญ8,27200.005,786651.120.46
 สร้างคอม1,50200.002,28200.000.00
 หนองแสง75600.002,2552039.006.74
 นายูง2,42200.002,6011,14544.0222.80
 พิบูลย์รักษ์1,19520.171,73300.000.07
 กู่แก้ว1,41600.001,27200.000.00
 ประจักษ์ศิลปาคม1,51300.001,75000.000.00
 รวมทั้งหมด93,4866720.72110,1009,1648.324.83
หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ 6-12 ปีทั้งหมด ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงในแฟ้ม Nutrition
A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ 6-12 ปีที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงในแฟ้ม Nutrition ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม NUTRITION
รหัสยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้
นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม NUTRITION
รหัสยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้
- EUROFER -> 202030120137819920381422
- FEMARATE -> 100488000004203120381169
- FERROTABS ,BEFERMED ->100489000004320121881267 ,100489000004320121881267
- F-TAB -> 100488000004203121781674, 100488000004203120381442
- FERROUS FUMARATE -> 100488000004203120381013,100488000004203121781144
- FERMIRON -> 100488000004203120381053
- I - RON -> 100488000004203120381144
- FERRA -> 100488000004203120381271
- FERMATE -> 100488000004203120381341
- FEROUS FAMARATE TABLET -> 100488000004203120381626, 100488000004203121881626
- I-RON-F -> 100488000004203121781144
- FER - TAB ->100488000004203121881442
- FERMASIAN S/C ->100488000004203121881553
- FERROUS SULFATE -> 100489000004192121881506, 100489000004320120381122, 100489000004320120381506, 100489000004203120381555
- FERROUS SULFATE FILM COATED -> 100489000004203120381084
- FERROUS SULPHATE -> 100489000004203120381144, 100489000004203120381619, 100489000004203120381477, 100489000004203120381544, 100489000004203120381546

วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2561