DoH Dashboard กรมอนามัย

ค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ ≥ 150 ไมโครกรัมต่อลิตร


# ตัวชี้วัด 2566
ค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ ≥ 150 ไมโครกรัมต่อลิตร 146.7