DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล รวมทั้งปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 หย่วน1,2511,18194.4053249793.4254451394.353350294.1849045793.27
 น้ำแวน1818100.0013131001414100881004375
 เวียง1717100.00111110012121009910044100
 ฝายกวาง1212100.008810054803310011100
 เจดีย์คำ1818100.00121210013131008810077100
 ร่มเย็น9797100.004545100585798.2847471004747100
 เชียงบาน44100.003310011100000000
 แม่ลาว10990.00771007457.14100000
 อ่างทอง11981.828787.57457.142210011100
 ทุ่งผาสุข1111100.0044100331001110044100
 รวมทั้งหมด1,4491,37694.9664360794.466462594.1361258094.7755852493.91

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563