DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล รวมทั้งปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เวียง272696.30201995181794.44121210077100
 แม่ต๋ำ6350.005360400200000
 แม่นาเรือ3636100.00232295.65262492.3122221001212100
 บ้านตุ่น12866.67771007457.146233.335120
 บ้านต๊ำ3232100.0032321002121100111090.91000
 บ้านต๋อม1,13765257.3450628355.9348128358.8448627356.1743724656.29
 แม่ปืม2727100.00272074.0711872.7333100000
 แม่กา2828100.002020100181688.89121191.677685.71
 บ้านใหม่1515100.00121210013131008787.533100
 จำป่าหวาย4646100.003636100282796.43222195.4510990
 ท่าวังทอง66100.003310043752150000
 แม่ใส88100.0011100551005510044100
 บ้านสาง1616100.00111110011111007710066100
 ท่าจำปี77100.007710011100000000
 สันป่าม่วง1010100.0066100441004410044100
 รวมทั้งหมด1,41392065.1171648267.3265243767.0260237862.7949529860.2

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563