DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล รวมทั้งปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ริม6583.332210021501110022100
 ป่าคา1111100.000003266.67551008787.5
 ผาตอ7979100.002828100353497.14403997.53636100
 ยม1919100.0088100991006583.3355100
 ตาลชุม2626100.00141410084509888.8966100
 ศรีภูมิ6868100.00302893.33343397.06282796.43262596.15
 จอมพระ77100.0033100221002210044100
 ท่าวังผา25120581.67895764.041027270.591138171.68938591.4
 ผาทอง141392.8655100551007685.7133100
 รวมทั้งหมด48143390.0217914581.012001628121117482.4618317394.54

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563