DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล รวมทั้งปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ในเวียง1,13363255.7843724856.7543026361.1641425060.3939622356.31
 ผาสิงห์44100.000002210022100000
 ไชยสถาน2121100.0088100221008810033100
 ถืมตอง44100.00221001110011100000
 เรือง8450.00635030011100000
 ดู่ใต้11436.3651203266.673266.672150
 กองควาย11100.0000011100000000
 สะเนียน635485.71201365343191.18282382.144125
 รวมทั้งหมด1,24572458.1547827557.5347630263.4545728762.840522856.3

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563