DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล รวมทั้งปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 โพนสวรรค์727198.6130301003030100373594.59292896.55
 นาหัวบ่อ351131.4321523.8115426.67164257685.71
 นาขมิ้น999898.99434297.67403895403792.54343100
 โพนบก3636100.001010100131310019191001919100
 บ้านค้อ11110695.50666192.42494591.84333193.94363288.89
 โพนจาน554683.64373081.08332472.73211571.43151280
 นาใน353497.14171694.1220178514141001313100
 รวมทั้งหมด44340290.7422419486.6120017185.518015586.1116215394.44

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562