DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด รวมทั้งปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ขอนแก่น18,94415,97184.317,6996,36482.667,5446,32483.837,5666,33083.667,2805,90981.17
 มหาสารคาม6,4976,13594.432,6252,47794.362,5672,37592.522,5172,31391.92,2712,05290.36
 ร้อยเอ็ด11,24810,71595.264,6884,47695.484,6374,44995.954,3973,95289.883,9833,63391.21
 กาฬสินธุ์8,5966,57276.453,2032,45876.743,4202,57275.23,5282,62174.293,2762,42774.08
 รวมทั้งหมด45,28539,39386.9918,21515,77586.618,16815,72086.5318,00815,21684.516,81014,02183.41

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564