DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด รวมทั้งปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ขอนแก่น19,63916,31883.098,1946,64881.137,9976,42480.337,9366,53982.47,3075,93281.18
 มหาสารคาม7,1967,02797.652,9382,86097.353,0112,87195.352,7232,58594.932,3602,19993.18
 ร้อยเอ็ด10,8319,69689.524,2943,98492.784,5114,00288.724,5413,99487.954,0373,44085.21
 กาฬสินธุ์9,0237,17879.553,7113,00080.843,5282,73277.443,5732,73576.553,0452,31175.89
 รวมทั้งหมด46,68940,21986.1419,13716,49286.1819,04716,02984.1518,77315,85384.4516,74913,88282.88

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563