DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด รวมทั้งปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ขอนแก่น18,17615,07682.947,9316,52382.256,6525,71485.95,5824,99489.476,9525,46278.57
 มหาสารคาม7,3807,15296.912,9692,87996.972,9672,79794.273,0332,67688.232,6492,46092.87
 ร้อยเอ็ด9,2758,54092.084,4273,99290.173,9343,47788.383,5853,22689.993,2812,94089.61
 กาฬสินธุ์9,7067,53177.594,0442,91972.183,8132,70570.943,8802,84973.433,5632,71876.28
 รวมทั้งหมด44,53738,29985.9919,37116,31384.2117,36614,69384.6116,08013,74585.4816,44513,58082.58

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562