DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด รวมทั้งปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ขอนแก่น18,12115,02182.897,9086,50082.26,6385,70085.875,5634,97589.436,9345,44478.51
 มหาสารคาม7,3807,15296.912,9692,87996.972,9672,79794.273,0332,67688.232,6492,46092.87
 ร้อยเอ็ด9,2758,54092.084,4273,99290.173,9343,47788.383,5853,22689.993,2812,94089.61
 กาฬสินธุ์9,7067,53177.594,0442,91972.183,8132,70570.943,8802,84973.433,5632,71876.28
 รวมทั้งหมด44,48238,24485.9819,34816,29084.1917,35214,67984.616,06113,72685.4616,42713,56282.56

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562