DoH Dashboard กรมอนามัย

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# เป้าหมาย ผล ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย
หมายเหตุ:
วันที่ประมวลผล :1 มกราคม 2513
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2567