DoH Dashboard กรมอนามัย

อัตราป่วยรายใหม่ของโรคความดันโลหิตสูงต่อแสนประชากร

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับเขตสุขภาพ B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เขต 1068,9630.0010,2918,7537,9409,4438,7077,1345,6655,6464,0691,30951
 เขต 2038,1530.004,7334,9154,4925,0464,7574,0213,0893,1482,97997201
 เขต 3036,7840.005,9925,1124,4154,6273,9333,4522,6772,4652,6611,44802
 เขต 4056,2950.008,5527,6646,1007,0015,6195,4824,6125,1024,4941,66900
 เขต 5064,5350.0011,0928,5747,0257,5526,3336,1365,8445,9324,3151,72642
 เขต 6064,0430.0011,5198,2497,5777,7036,4246,2315,1925,2454,3891,50653
 เขต 7051,6840.006,7956,0505,9346,8195,8995,7444,4514,5273,7631,70101
 เขต 8052,5420.006,9476,0556,3827,0856,3205,4234,0614,3363,9741,95522
 เขต 9076,4580.0012,39710,4498,8619,2678,1227,3815,9446,3135,5432,17452
 เขต 10049,3020.008,2546,6376,1026,7725,2914,7523,5723,3942,9601,56701
 เขต 11042,4660.006,4545,5644,7885,0374,3824,0603,6343,7353,4711,33704
 เขต 12046,9140.006,7936,3505,3505,9274,9584,6623,9234,2543,2491,44710
 เขต 13000.00000000000000
 รวมทั้งหมด0648,1390.0099,81984,37274,96682,27970,74564,47852,66454,09745,86718,8112219

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง รายใหม่ในปีงบประมาณ
B หมายถึง จำนวนประชากรทะเบียนราษฎร์ทั้งหมดทุกกล่มอายุ่
สูตรคำนวณ : A X 100,000 / B
- ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง รหัส ICD10 3 หลักแรก เป็น I10-I15
- ใช้ประชากรทะเบียนราษฎร์

วันที่ประมวลผล: 22 กรกฎาคม 2567