DoH Dashboard กรมอนามัย

ส่วนสูงเฉลี่ยของคนไทยที่อายุ 19 ปี (หญิง)

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# (B) (A) ร้อยละ
1เขต 15,134 806,789 157.15
2เขต 24,016 634,765 158.06
3เขต 35,191 820,631 158.09
4เขต 47,814 1,240,003 158.69
5เขต 57,523 1,192,094 158.46
6เขต 68,878 1,409,541 158.77
7เขต 78,481 1,345,322 158.63
8เขต 89,841 1,556,545 158.17
9เขต 915,875 2,503,784 157.72
10เขต 103,059 484,048 158.24
11เขต 115,733 910,136 158.75
12เขต 126,728 1,051,770 156.33
13รวมทั้งหมด88,273 13,955,428 158.09
B หมายถึง วัดส่วนสูง
A หมายถึง ผลรวมส่วนสูงที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 11 มกราคม 2567