DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 มีภาวะเตี้ย ระดับเขตสุขภาพ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
เขตสุขภาพ เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ ป.1 - ป.6 ภาวะโภชนาการเด็กอายุ ป.1 - ป.6
เด็กนักเรียน
(B2)
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เตี้ย
(A4)
% เด็กนักเรียน
(B2)
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เตี้ย
(A4)
%

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ ป.1 - ป.6 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ ป.1 - ป.6 มีภาวะเตี้ย

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)