DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ระดับตำบล


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ ตำบล เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1อิปัน57228850.3561.0511920.806912.06559,359170.1611018,761170.5559231553.2171.1811018.588814.866711,453170.947812,715163.01
2สินปุน875360.9255.75910.341213.79000.00000.0014964.2900.0017.1400.00000.00000.00
3บางสวรรค์3266.6700.0000.00133.33000.00000.00000.0000.0000.0000.00000.00000.00
4ไทรขึง000.0000.0000.0000.00000.00000.00100.0000.0000.0000.00000.00000.00
5สินเจริญ514384.3100.0011.9611.96000.00000.00000.0000.0000.0000.00000.00000.00
6ไทรโสภา171482.3500.00211.7615.88000.00000.00000.0000.0000.0000.00000.00000.00
7สาคู18844.44211.1115.56316.67000.00000.00000.0000.0000.0000.00000.00000.00
8รวมทั้งหมด74840854.55131.7413217.658711.63559,359170.1611018,761170.5560732453.3871.1511118.298814.506711,453170.947812,715163.01

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564