DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ระดับอำเภอ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ อำเภอ เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1เมืองสตูล1,62188854.78231.4229918.4520812.8314224,271170.9232253,610166.491,09958753.4180.7320518.6513212.0111820,293171.9726043,130165.88
2ควนโดน503366.0000.0000.0012.00000.00000.0011100.0000.0000.0000.00000.00000.00
3ควนกาหลง1,04366463.66161.5315014.38918.727212,057167.4613121,332162.8445226458.4130.666714.825411.95376,687180.73396,557168.13
4ท่าแพ1086862.9632.781614.8165.56111,815165.00132,085160.385480.0000.0000.0000.00000.00000.00
5ละงู97140341.5080.8219620.1915115.559114,695161.4814824,984168.8184639146.22101.1816018.9112314.547612,524164.7914823,941161.76
6ทุ่งหว้า69346667.2481.158912.84385.48539,001169.8310417,253165.8923013056.5200.004720.432510.87274,870180.37325,439169.97
7มะนัง28016157.5041.434716.793111.07224,061184.59417,549184.1220511556.1031.464019.512713.17305,223174.10325,525172.66
8รวมทั้งหมด4,7662,68356.29621.3079716.7252611.0439165,900168.54759126,813167.082,8381,49252.57240.8551918.2936112.7228849,597172.2151184,592165.54

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564