DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ระดับอำเภอ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ อำเภอ เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1เมืองระยอง2,6101,62162.11411.5741715.981706.5135361,219173.4250485,431169.511,37484661.57201.4622516.38725.2424142,959178.2532354,141167.62
2บ้านฉาง60545074.3850.83589.59243.97406,712167.80264,282164.69131184.6200.0017.6900.00000.001163163.00
3แกลง2,8702,07172.16351.221786.20692.4031052,844170.4632051,557161.1255335163.4700.0071.27519.22254,146165.84233,721161.78
4วังจันทร์1,4481,07274.0370.481218.36271.8611619,595168.9213922,652162.9630820967.8630.974414.2961.95335,494166.485610,010178.75
5บ้านค่าย1,06167663.7160.57858.01837.8211720,303173.539916,665168.331,11472364.90100.9011210.05736.5513022,332171.7811719,001162.40
6ปลวกแดง19515076.9221.03168.21105.13132,388183.69101,595159.50302376.6700.0026.6700.00000.001153153.00
7เขาชะเมา23012554.3520.874921.30187.83305,085169.50365,774160.391468054.7910.682919.861510.27224,152188.73294,653160.45
8นิคมพัฒนา47830664.0271.466012.55306.287412,501168.938013,594169.9326414755.6831.144215.91207.58366,271174.197012,284175.49
9รวมทั้งหมด9,4976,47168.141051.1198410.364314.541,053180,647171.551,214201,550166.023,8022,39062.86370.9746212.152376.2348785,354175.26620104,126167.95

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564