DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีมีภาวะเริ่มอ้วน ระดับตำบล


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ ตำบล เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1แม่ใจ572442.1123.511221.051221.056853142.174795198.759666.6700.0000.0000.001169169.001159159.00
2ศรีถ้อย33119358.3120.603510.573410.27437,261168.86508,936178.721699455.6200.00169.471810.65203,450172.50396,600169.23
3แม่สุก1528253.9542.6374.612717.76223,639165.41162,497156.069666.6700.0000.0000.001167167.00000.00
4ป่าแฝก252080.0014.0014.0000.004693173.253489163.004375.0000.0000.0000.002533266.50000.00
5บ้านเหล่า784557.6911.2856.4178.975789157.805950190.00917178.0200.0033.3011.102345172.502319159.50
6เจริญราษฎร์16210262.9621.2384.942314.20243,926163.58182,908161.56181055.5615.56211.11316.673507169.0061,078179.67
7รวมทั้งหมด80546657.89121.49688.4510312.8010417,161165.019616,575172.6630019063.3310.33217.00227.33295,171178.31488,156169.92

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 2 พฤศจิกายน 2564