DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีมีภาวะเริ่มอ้วน ระดับตำบล


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ ตำบล เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1ดอกคำใต้282175.0000.0027.1413.574638159.503650216.67171270.5900.00211.7615.883505168.331150150.00
2ดอนศรีชุม40919748.1730.73409.786114.91427,440177.14609,884164.7329715652.5320.67279.094013.47254,393175.72437,422172.60
3บ้านถ้ำ1726236.05158.72169.303218.60294,436152.97213,392161.5218512467.0342.16137.0373.7861,282213.67121,906158.83
4บ้านปิน15853.3316.6700.0016.67000.00000.00000.0000.0000.0000.00000.00000.00
5ห้วยลาน000.0000.0000.0000.00000.00000.00000.0000.0000.0000.00000.00000.00
6สันโค้ง792227.8545.0645.061316.467978139.71111,706155.099555.56111.11222.22111.11000.00000.00
7ป่าซาง1267660.3221.5964.761511.90162,634164.63142,214158.14392974.3612.5600.0000.0091,459162.1181,279159.88
8หนองหล่ม933133.3344.3099.682021.51314,796154.71264,037155.27191157.8900.0000.00315.791178178.005763152.60
9ดงสุวรรณ271866.6700.0027.41311.115807161.406961160.17191684.2100.0000.0015.263513171.001162162.00
10บุญเกิด962829.1766.251111.462627.08163,724232.75132,280175.389666.6700.00111.11111.111158158.002324162.00
11สว่างอารมณ์191052.6315.26315.79421.052339169.501158158.006466.6700.0000.00233.33000.00000.00
12คือเวียง724156.9411.3922.7879.724655163.75111,779161.73512549.0223.9247.84917.655783156.603653217.67
13รวมทั้งหมด1,13651445.25373.26958.3618316.1115626,447169.5316627,061163.0265138859.60101.54497.53659.98539,271174.927512,659168.79

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 2 พฤศจิกายน 2564