DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีมีภาวะเริ่มอ้วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1สงขลา1,36996170.20282.05745.41664.829616,199168.7413921,932157.7844334176.9830.68204.51112.48000.002308154.00
2สตูล34321662.9772.04216.12267.58223,647165.77467,198156.48381642.1100.0037.891026.323402134.0071,253179.00
3ตรัง72831643.41354.81496.7321729.81579,320163.519915,460156.161864423.6673.762010.7510254.84335,145155.91213,206152.67
4พัทลุง13861.54215.3800.0017.69000.00000.002150.0000.00150.0000.00000.00000.00
5ปัตตานี3,0791,62852.87842.732197.1157718.7421935,796163.4546272,226156.331666740.3663.612012.056036.14121,782148.50386,209163.39
6ยะลา40132581.0551.2582.00112.74213,541168.62142,231159.36171270.5915.8800.00423.53000.00000.00
7นราธิวาส32416952.1620.62298.955817.90213,457164.62345,203153.0317952.9400.0015.88211.762324162.004611152.75
8รวมทั้งหมด6,2573,62357.901632.614006.3995615.2843671,960165.05794124,250156.4986949056.39171.96657.4818921.75507,653153.067211,587160.93

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563