DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีมีภาวะเริ่มอ้วน ระดับอำเภอ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ อำเภอ เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1เมืองประจวบคีรีขันธ์664263.6411.5269.0934.55000.00000.0033100.0000.0000.0000.00000.001169169.00
2กุยบุรี1,26882865.30473.71796.23937.3311719,870169.8310917,447160.061,20069958.25645.33796.5812310.259916,418165.8413822,025159.60
3ทับสะแก171164.7100.0000.0015.88000.004641641.0031217255.1392.883812.18288.97284,948176.71366,005166.81
4บางสะพาน1,56799063.18483.061469.32654.156110,702175.4412020,318169.3239021655.38102.565113.08215.38427,400176.199316,052172.60
5บางสะพานน้อย33522165.9720.60319.25185.37366,066168.50487,910164.7929618060.8162.03299.80248.11223,716168.91518,603168.69
6ปราณบุรี41327065.38102.42327.75204.84193,250171.05193,026159.266466.6700.0000.00116.67000.00000.00
7หัวหิน1,24486869.77141.131038.28383.058614,729171.278713,978160.6711100.0000.0000.0000.001170170.00000.00
8สามร้อยยอด2,4551,87276.2580.33913.711064.3221536,115167.9821634,962161.861,11082474.2350.45393.51776.9411819,811167.899915,732158.91
9รวมทั้งหมด7,3655,10269.271301.774886.633444.6753490,732169.9160398,282162.993,3182,09963.26942.832367.112748.2631052,463169.2441868,586164.08

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564