DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีมีภาวะเริ่มอ้วน ระดับอำเภอ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ อำเภอ เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1เมืองสุพรรณบุรี4,3193,01569.81841.943267.551363.1523341,613178.6043372,275166.921,50091961.27362.401469.73684.5315928,515179.3423639,448167.15
2เดิมบางนางบวช78136947.25293.71577.30789.996810,872159.887911,890150.5141819646.8961.446214.834911.72579,888173.478013,659170.74
3ด่านช้าง66939158.45182.696710.01659.726911,733170.047813,033167.0948824750.61142.875110.456312.91345,804170.718413,955166.13
4บางปลาม้า1,43190162.96382.661268.81725.0311419,798173.6715224,880163.6828513547.3731.05258.774315.09427,526179.19579,577168.02
5ศรีประจันต์1075248.6043.741312.151211.2171,349192.71172,956173.8821010851.4320.952411.43199.05315,645182.10376,270169.46
6ดอนเจดีย์71234648.60212.95638.859613.48609,956165.938413,805164.3526512346.4241.515018.87249.06285,075181.25386,122161.11
7สองพี่น้อง2,3351,43861.58532.271847.881807.7119738,010192.9424741,953169.8572337551.87152.077710.65577.888414,639174.2715125,182166.77
8สามชุก96961563.47161.659810.11535.47498,466172.788213,543165.1624812851.6152.02218.473012.10355,944169.83467,803169.63
9อู่ทอง1,8471,17063.35261.411608.661508.1218431,562171.5323438,450164.321,9761,40170.90291.471175.921145.778815,346174.3913722,389163.42
10หนองหญ้าไซ35419254.2471.983810.73298.19274,771176.70447,214163.951949649.4873.612311.86136.70254,368174.72416,561160.02
11รวมทั้งหมด13,5248,48962.772962.191,1328.378716.441,008178,130176.721,450239,999165.526,3073,72859.111211.925969.454807.61583102,750176.24907150,966166.45

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564