DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีมีภาวะเริ่มอ้วน ระดับอำเภอ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ อำเภอ เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1เมืองกำแพงเพชร3,6892,22560.31772.093218.702897.8340574,841184.7946780,400172.161,50690159.83442.921338.83895.9117429,755171.0133154,149163.59
2ไทรงาม36019754.7271.94205.564913.61162,708169.25314,649149.9754422841.91142.576311.5810018.38538,505160.476210,323166.50
3คลองลาน3,2252,24269.52451.401755.431925.9528748,298168.2935958,350162.5364336556.77192.95517.93568.717613,601178.9610918,239167.33
4ขาณุวรลักษบุรี1,64772043.72492.981066.4420012.1417526,354150.5914222,074155.4534021362.6582.35277.94236.76111,829166.27315,294170.77
5คลองขลุง1,8791,18963.28382.021538.141136.0114725,173171.2421736,887169.991,11673165.50232.06756.72655.829617,260179.7912621,212168.35
6พรานกระต่าย1,6261,05865.07332.031348.241086.647713,527175.6811618,856162.5582650661.26151.82688.23607.267111,666164.3110417,324166.58
7ลานกระบือ1,4641,01469.26251.71714.8515110.3117930,568170.7720133,765167.9998675476.4780.81565.68575.7811118,791169.2911018,376167.05
8ทรายทองวัฒนา77555571.61162.06567.23212.718416,027190.808014,967187.0922413861.6131.34188.04104.46274,604170.52436,844159.16
9ปางศิลาทอง43428264.98102.30358.06368.29397,165183.72488,924185.9225114858.96103.983011.952911.55295,018173.03304,889162.97
10บึงสามัคคี47032168.3091.91377.87183.83356,019171.97539,038170.5324414961.0741.64166.56166.56203,500175.00304,850161.67
11โกสัมพีนคร38621756.22112.854611.92369.33305,144171.47549,378173.6727114051.6662.212910.704215.50284,965177.32498,360170.61
12รวมทั้งหมด15,95510,02062.803202.011,1547.231,2137.601,474255,824173.561,768297,288168.156,9514,27361.471542.225668.145477.87696119,494171.691,025169,860165.72

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564