DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีมีภาวะเริ่มอ้วน ระดับอำเภอ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ อำเภอ เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1เมืองอุทัยธานี1,27170255.23312.4414011.011229.6013023,341179.5514023,483167.741,49378852.78251.671238.2421414.3316928,753170.1421035,536169.22
2ทัพทัน1,50169846.50402.661328.7921814.5219031,939168.1017930,568170.7756934460.46132.28488.44356.15365,986166.28518,196160.71
3สว่างอารมณ์82644654.00182.18809.6912715.388614,365167.038413,770163.9347328460.0491.90377.827014.80417,095173.056110,408170.62
4หนองฉาง1,33983662.43342.541128.36715.308414,764175.7611018,719170.1769644263.51162.30578.19344.897815,199194.869516,068169.14
5หนองขาหย่าง25618471.8841.56124.69114.30183,211178.39233,962172.261115953.1554.501210.81119.91233,916170.26152,484165.60
6บ้านไร่1,68196357.29321.9016910.0519511.6015827,026171.0523338,788166.4772849467.8660.82456.18415.638114,320176.798313,472162.31
7ลานสัก1,35976055.92392.871087.9515211.189917,256174.3016827,803165.4983844352.86313.70718.478810.507613,348175.6310516,618158.27
8ห้วยคต38120954.8651.31266.824211.02498,039164.06548,944165.6321911452.0541.83219.59167.31162,648165.50294,512155.59
9รวมทั้งหมด8,6144,79855.702032.367799.0493810.89814139,941171.92991166,037167.545,1272,96857.891092.134148.075099.9352091,265175.51649107,294165.32

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564